Sheraton Grand Hangzhou Wetland Park Resort

4.4 

1 Westbrook Resort, Zijingang Road, Hangzhou, Zhejiang, 310030, China   •  Weather:    •   Local Time:     •  Phone: (86)(571) 8500 2222  

4.4